نگرانی سندیکا ی کارگران شرکت واحد از وضع جسمانی رضا شهابی

رضا شهابی عضو هیپت مدیره سندیکای کارگران شرکت واخد اتوبوسرانی تهران و حومه که از تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۸۹ در بازداشت می باشد هر دو هفته یکبار روزهای پنجشنبه با خانواده خود ملاقات می کند.

طی آخرین ملاقاتی که خانواده ایشان داشته اند رضا با خونریزی بینی روبه رو بوده و به اظهار خانواده ایشان این مشکل جسمی از چند روز گذشته شروع شده و مسولین زندان برای بعد از تعطیلات اعلام کرده اند که نامبرده را نزد پزشک خواهند برد 

سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن ابراز نگرانی از وضعیت جسمی رضا شهابی خواهان رسیدگی فوری پزشکی برای این فعال کارگری می باشد

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

اردیبهشت 1390

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!