حکم تازه یک دادگاه فرانسه درباره تعدادی از اعضای مجاهدین خلق

مقامات قضایی فرانسه روز پنجشنبه با لغو اتهامات تروریستی علیه ۲۴ تن از اعضای شورای ملی مقاومت، از جمله مریم رجوی،  برای متهمان این پرونده حکم منع تعقیب صادر کرده اند.

این افراد در سال ۲۰۰۳ به اتهام فعالیت های تروریستی بازداشت شده بودند

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!