صدها ميليون تماشاچی، در انتظار کور کردن جوان ايرانی با اسيد

آقای جابری که مسئول اجرای حکم قصاص در استان تهران است و هزاران نفر را در طول خدمت خود در دادگستری ايران به جرايم مختلف از جمله قتل، حمل و نگهداری مواد مخدر و تجاوز و محاربه به دار آويخته است. در اين روز قرار است اولين حکم قصاص چشم را اجرا کند. مطمئنا اجرای اين حکم مزايای بسيار زيادی هم برای مسئولين دستگاه قضايی و هم جمهوری اسلامی خواهد داشت؛ چرا که بعد از عملی کردن اين حکم ميليون ها رسانه از جمله راديو و تلوزيون و … در سراسر جهان اين خبر را پوشش داده و باز جمهوری اسلامی يکی از خبر ساز ترين کشورهای جهان خواهد شد. چرا که اين حکم از نوادر احکامی است که در دنيا اتفاق خواهد افتاد. در ايران پيش از انقلاب چنين مجازاتی وجود نداشت و در طول عمر سی و دو ساله جمهوری اسلامی که اين مجازات را به ارمغان آورد نيز اين اولين حکم قصاص چشم است که قرار بر اجرای آن گذارده شده است.

 

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!