کاسه مجنون

خلق توئی خالق و مخلوق تو
عشق توئی عاشق و معشوق تو

عشق تو گر در دل مجنون نبود
از غم لیلی جگرش خون نبود

در دل مجنون غم لیلا توئی
وامق و افسانه عذرا توئی

مهر دل مادر و فرزند تو
دل تو و دلبر تو و دلبند تو

شیر به پستان همه مادران
نطفه هر نسل و بهر نطفه جان

عامل و انگیزه رشد جنین
در دل مخلوق تمام زمین

از تن‌ یک یاخته بی‌ نشان
تا همه جانوران جهان

نسل توئی وصل توئی اصل تو
نسل فرایند همان وصل تو

نطفه توئی ماده توئی هسته تو
عامل دلبسته و دل بسته تو

باز حبیب دل لیلا توئی
برّ دل او خال سویدا توئی

قیس توئی عاشق دلخون توئی
در دل لیلی غم مجنون توئی

غیر تو میلی دل لیلی نداشت
زان غم کاسه دل مجنون گذاشت

جسم تو در جامه ‌ مجنون نشست
لیلی اگر کاسه مجنون شکست

جوشش عشق است که جان میدهد
هستی و مستی به جهان میدهد

محمود سراجی
م س شاهد

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!