سادیسم ایرانی

حتماً بخاطر دارید که خدایگان آسید علی آقا رهبر گفت این علوم غربی مزه نمیکنه و چشم و گوش رعایا را زیادی وا میکنه و باید ساخت.

در راستای اجرای این فرمان، پریروز “همایش تحول در علوم انسانی ” در تالار علامه امینی‌(ره) دانشگاه تهران برگزار شد و از جمله وحوش اسلامیست سخنران، دکتر مسعود درخشان، استاد دانشگاه امام صادق‌(ع) بیانات بامزه ای ایراد کرده که جنبۀ کلیدی آن این بخش است:

“حقایق علمی پدیده‌های پنهانی هستند که بخشی از آن با کوشش‌های عقلی ظاهر می‌شوند اما جنبه‌های کلیدی قضیه برای کسانی ظاهر می‌شود که تنها برای خدا فکر می‌کنند نه برای بهره‌مندی از دنیا.”

به عبارت دیگر، خداوند وحوش اسلامیست، این دنیا را برای استفاده آفریدگانش ساخته و به بشر عقل و اراده هم داده. ولی اگر بشر بخواهد از موهبت عقل “برای بهره‌مندی از دنیای ” خدا دادی استفاده کند، خدا “جنبه های کلیدی قضیه ” را از آفریدۀ خود پنهان میکند.

پس، نتیجه منطقی آنکه؛ خدای ویژۀ وحوش اسلامیست هم مانند خود آنها خود پرست، عوضی و سادیسمی است.

لابد بمب اتمی که این وحوش با این طرز فکر در پی ساختن آن هستند هم برای رضای خدای آنهاست.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!