ما مشتاقیم مردم ایران، بریتانیای معاصر را درک کنند. بریتانیایی که ریشه اش در تجربه‌های گذشته است، اما در عین …

باری مارستن، سخنگوی فارسی وزارت خارجه بریتانیا، نگاهی میاندازد به تاریخ
ایران و بریتانیا و یکی از اساسی ترین دلایل بی‌اعتمادی ایرانیان به
بریتانیا یعنی انحصار و در نتیجه تحریم تنباکو.
برای ارائه نظرات خود می توانید از صفحه‌ی فیسبوک ما
http://www.facebook.com/ukiniran
ویا بلاگ وردپرس ما
http://ukiniran.wordpress.com
استفاده کنید. >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!