امام زمان هیچکاره

در سی و دو سال حکومت نظام پر برکت؛ همواره نام ” آقا امام زمان ” در قالب اینکه ایران ” مملکت امام زمان (عج) ” است مطرح بوده.

برادران زحمتکش امنیه خانۀ اطلاعات را ” سربازان گمنام امام زمان ” خطاب کرده ؛ یارانه را ” پول آقا امام زمان ” به حساب آورده و حتی حاج آقا جنتی در مورد خدایگان علی آقا رهبر نقل قول میکند که: ” آيت‌الله خامنه‌ای سپهسالار لشكر مولايمان صاحب الزمان (عج) هستند.”

پس میشود نتیجه منطقی گرفت که از دید وحوش اسلامیست ” آقا امام زمان ” صاحب مملکت ایران و هر آنچه درآن است اعم از جامد و گیاه و جاندار میباشند.

این ها را گفتم تا برسم به این حرف دیروز حاج آقا جنتی در تجمع هفتگی قلچماق ها در حیاط دانشگاه تهران که داشت سوگلی یابو ورداشته را برای استفاده کاربردی از ” آقا امام زمان ” تشر میزد که:

” کسی را عزل می کنند می گویند آقا فرمودند طرف مقابل فکر می کند مقصود ولی امر است اما می گویند نه “آقا امام زمان (عج)” دستور دادند.”

به عبارت دیگر؛ امام زمان تا چندی پیش همه کاره ، حالا هیچکاره است و خدایگان علی آقا رهبر همه کاره. این حرف حاج آقا جنتی در تضاد عینی با ادعاهای سی و دو ساله میباشد.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!