تبدیل شورای خلیج فارس به جبهه ای علیه ایران

موضع گیری های شتابزده و آب نکشیده فرماندهان سپاه و دولت و
همچنین مجلس و امام جمعه ها در باره رویدادهای بحرین و جنجال
ثبت نام برای عملیات انتحاری در بحرین، همگی به تقویت عزم
کشورهای دور و نزدیک عرب برای پیوستن به شورای همکاری خلیج
فارس انجامید.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!