همزمان با اعتصاب و اعتراض دانشجوييِ ٢۵ ارديبهشت

همزمان با اعتصاب و اعتراض دانشجوييِ ٢۵ ارديبهشت زندانيان سياسی بند
امنيتی زندان رجايی شهر کرج (گوهردشت) نيز، در ادامه اعتصاب غذای دوره ای
خود، روز يکشنبه ٢۵ ارديبهشت ماه، مجددا اعتصاب غذای اعتراضی خود را از سر
خواهند گرفت.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!