کهریزکی دیگر برای زندانیان زن

وضعیت زنان زندانی نگران کننده تر از هر زمان گزارش می شود. انتقال مستمر و تنبیهی زندانیان زن به بند متادون زندان ها و این روزها انتقال و تبعید این زنان به “قرچک” ورامین، نگرانی زنان زندانی و خانواده های آنان را به اوج رسانده است. هدف اصلی رژیم از این جابجایی ها اعلام نشده است. “قرچک” ورامین زندانی که اخیر زندانیان زن به آن منتقل شده اند قبلا مرغداری بوده است. این زندان شامل هفت سوله است و در هر سوله چند تخت و در هر یک از سوله ها بیش از ۲۰۰ زندانی نگهداری می شوند. در این زندان هیچ سیستمی برای تهویه هوا وجود ندارد و وضعیت بهداشتی بسیار اسفبار و بوی فاضلاب و گازهای ناشی از آن ناراحتی تنفسی برای بسیاری از زندانیان به وجود آورده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!