رهبران کشورهای اسلامی از اسلام برای وحدت استفاده کنید نه تفرقه؟

رهبران کشورهای اسلامی از اسلام برای وحدت استفاده کنید نه تفرقه؟  فکر کنم که هر کودک دبستانی هم اینرا متوجه باشد که کسانی که به کشورهایشان خدمت کرده اند همیشه در قلب مردمشان جای داشته اند و لازم نبوده است که میلیاردها دلار در خارج ار کشورهایشان ذخیره کنند برای روزهای مبادا و مشګل شان.  در دوره ای که همه برای وحدت و اتفاق اقدام میکنند و مثلا اتحادیه اروپا  کشورهای مشترک منافع   جمهوریهای وابسته و ایالات و ولایات متحده میسازند آیا بهتر نیست که رهبران کشورهای اسلامی هم همه دست در دست هم و با نام اسلام همه کشورهای اسلامی را باهم متحد ویک نیروی بزرګ بوجود آورند  و بجای خود خواهی وتمامیت خواهی و کشت کشتار مردم و یا دزدی وفساد و رشوه خواری و تمامیت خواهی همه را طوری تربیت کنند که تنها برای منافع عمومی خدمت کنند که خود بخود منافع شخصی همه هم در آن محفوظ میباشد.  ثروت معنوی بمراتب بیشتر از ثروت کاغذی و پولی ارزش دارد  مردمی که از رهبرانشان خدمت و تواضع و خدمت دیده اند احتمال خیلی کمی هست که برعلیه آنان شورش کنند ویا آنان را بد بدانند.  البته حسادت و خشم و یا خود خواهی و بی انصافی هم ممکن است بعضی وقتها خادمان کشور را در سایه خیانتکاران قرار دهند ولی اګر رهبری تنها فکرش خدمت باشد شاید برای او اهمیتی هم نداشته باشد که عده ای با او بد باشند و به او برای کارهای مثبت اش فحاشی کنند ویا ناسزا بګویند.  

 رهبری از خود ګذشتګی و فانی شدن را هم طلب میکند  رهبر یک جامعه نبایست هم اینطور متوقع باشند که همه ارزش خدمتهای او را بدانند زیرا کسانی که فاسدند ویا ابله ممکن است که با رهبری دلسوز و خوب هم سرناسازګاری داشته باشند و چون به منافع غیر قانونی آنان ضربه زده خواهد شد پس در لجن مال کردن رهبر ممکن است که پیشتاز شوند.  ولی در نهایت  رهبران خوب و دلسوز همیشه دیر و یا زود مورد احترام حقیقی واقع خواهند شد.  رهبران کشورهای اسلامی بایست بکوشند که صرف نظر از منافع شخصی خودشان اکنون زمان آنست که برای منافع مردم سینه سپر کنند  و بیشتر از این بازیچه ابر قدرتهای  پشت پرده  نامریی نشوند.  حتی کسانیکه که مثلا برای احیای اسلام سلاح در دست ګرفته اند و فکر میکنند که باکشت کشتار به اسلام ارزش میدهند بایست بدانند که اکنون زرم واقعی در میدانهای علمی  هنری  ورزشی و انسانی واجتماعی است  کشورهای اسلامی که متاسفانه با جهل و خرافات و تعصب و بیسوادی و تمامیت خواهی  مملو شده است  و بقول بچه ها دل دل است  بایست با جهاد و سازندګی واقعی روبرو شوند  جنګ و جهاد با فساد  جهالت  بی دانشی  خود خواهی بی انصافی تمامیت خواهی  و ظلم جور طمع  و دزدی ورشوه  خواری  اینها میدانهای جنګ واقعی هستند  نه بمب ګذاری و کشتن بیګناهان ؟ 

 جوانان و مردم این کشورهای در فقر فرهنګی  فقر مادی و بیکاری و بی دانشګاهی و بی دانشی و بی صنعتی  دست پا میزنند  جوانان کار میخواهند  دانش میخواهند مدرسه های فنی میخواهند دانشګاه ها میخواهند تفریحات سالم و ورزش میخواهند  روابط عشقی و سالم میخواهند  ازدواج مسکن و زندګی میخواهند   ولی از همه  اینها در باره شان دریغ شده است  آنان را به فقر و بیچارګی  و ریاضت و بی کاری دعوت میکنند  بایست نیروی عظیم جوانی شان که بیهوده هدر دهند وبجای یادګیری و دانش اندوزی و داشتن اخلاق و هنر و صنعت  بایست به خود ارضایی ظلم و آزار دیګران و عقده ګشایی به دیګران سرګرم بشوند .   که متاسفانه بعضی وقتها با خودکشی و دیګران کشی و ظلم و جور به دیګران و خودشان همراه است.   و رهبران جامعه های اسلامی هم کم بیش بازیچه دست سیاستمداران خبره روزګار هستند و برای منافع آنان دانسته یا ندانسته خدمت میکنند  کشتن مردم متعرض و یا قرار دادن جوانان یک کشور برعلیه یک دیګر کاری شایسته که نیست که خطرناک است و این خطر و این آتش ممکن است که دامان آنان را هم بګیرد و در آنصورت میلیاردها دلاری که در غرب وشرق پس انداز کرده اند به دست دیګران خواهد افتاد و نام بدی دزدیش به ګردن آنان.  شاید این نوشته ها توضیح واضحات باشد  ولی حتی یک کودک هم اینرا می فهمد که مردم احیتاج به کسب کار دانش و رفاه دارند و اجتماع بایست سالم و با عدالت باشد.  و همه فکر رهبران بایست فکر اتحاد با دیګران باشد که منافع همه را حفظ کنند.  با جنګ خون ریزی و کشت کشتارها همه ما بازنده خواهیم بود وبرنده همانا کشورهای پیشرفته و شرکتهای وابسته به آنان خواهند بود.  رهبران بیایید عوض خود خواهی از این امکانی که به دست شما فعلا سپرده شده است حداکثر استفاده را کرده برای مردم خدمت کنید و نام نیک از خود بجای بګذارید. 

  همه تان بیآیید علاقانه دور هم جمع و مشګلات کشورهای اسلامی را با دوستی و عقل حل کنید واز خدمت دانشمندان در رشته های مربوط به اجتماع استفاده کنید  تا کشورهای ما هم در ردیف بهترین ها باشد   این است جهاد مقدس  و این است پیروزی واقعی ؟  دوستی عدالت  همفکری و اتحاد و راستی و پاکی   یکبارهم اینها را امتحان کنید   که اګر فیلم اسپارتاکوس را دیده باشید  هنګامیکه او در خطر بود همه برخاستند و ګفتند من ام اسپارتاکوس  با وجود اینکه خطر کشته شدن برایشان بود.  آنان دنبال اسپارتاکوس میګشتند ولی همه مردان بلند شده ګفتند منم اسپارتاکوس   رهبران عزیز  دنیای سوم  شما هم اسپارتاکوسهای زمان خود باشید  و خود را فدای ملتهایتان بکنید  تا برای همیشه در قلب آنان جای داشته باشید.  شما که فعلا قوه و قدرت خدمت را دارید تا این ودیعه را از دست نداده اید به خدمت مردم کمر ببندید   شما حتی اګر به آن دنیا هم اعتقاد نداشته باشید  مطمین باشید که در همین دنیا اجر خود را دریافت خواهید کرد و کودکان شما خواهند ګفت  با افتخار که من فرزند ویا نوه آن کسی هستم که برای کشورش سینه سپر کرد؟  رهبران کشورهای اسلامی اکنون شما این موقعیت را دارید که سعی کنید همه کشورهای اسلامی را متحد  قوی و با علم و اخلاق کنید و مردمی شاد و تندرست با علم و دانش در آن زندګی کنند نه متعادان  قماربازان  آوارګان به کشورهای دیګر  و دریوړه  کنندګان کشورهای اسلامی در کشورهای بقول خود شما کافرستانها یا کفرستانها.  دعوای بین عرب عجم  ترک فارس   لر پښتون   و شیعه سنی  مسلمان سنتی و غیر سنتی  واپسګرا و پیشروګرا  بهایی  مسلمان  صوفی و دیګران  همه  همه آب به آسیاب ریختن دشمن قهار نامریی ماست؟

  یک  کمی عقل و درایت  همه مشګلهای ما را در کشورهای اسلامی حل خواهد کرد  اګر از حسادت  طمع و تمامیت خواهی و جهل و غرور الکی دست برداشته شود  عاقبت صدام چی بود   ملک فیصل پادشاه عراق   و عبدالکریم قاسم  چه شدند و.ولی     ….. هنوز آواز میآید که سعدی در ګلستان است    سعدیا مردم نکو نام نمیرد هرګز  مرده آنست که نامش به نکویی نبرند    از ما ګفتن و از شما غره شدن و نشیندن  و دنبال زور زر فساد رفتن رشوه خواری و دزدی و هیزی رفتن و سو استفاده از مقام و موقعیت کردنها؟ امروزه که ظلم  بیداد و فساد و بی تفاوتی در دنیا بیدادګریها میکند  بیآیید نام نیکی از خود تان بیادګار بګذارید تا مثل مولانا شرق غرب در برابرتان سر تعظیم فرود آورد  .   ؟  یزید ها چه شدند  با آنهمه ثروت و دولت؟  ولی کورش برای ابد نامش جاویدان است   و یک لوحه ګلی او  ارزشی زیاد دارد   آیا دوست دارید صدام زمانه باشید یا اصغر قاتل ویا سعدی زمانه خودتان؟ 

·        دو روزه با دختره رفیق شدی، میپرسه فامیلیت چیه؟ میگی میخوای چی کار؟ میگه میخوام ببینم به اسم بچههامون که انتخاب کردم میاد یا نه!!

·        به راننده تاکسی میگم سیگارتو خاموش کن به دودش حساسیت دارم، برمیگرده میگه جوونای سن تو کراک میکشن تو به دود سیگار حساسی!!

·        هر روز تو دانشگاه میبینیم ۱۰۰ تا دختر مدرسه ای رو به صف کردن، معلمشونم جلو، آوردن بازدید از دانشگاه، مگه باغ وحشه اینا رو هر روز میارین بازدید!!

·        اینم از مجلس ختم، با کفش رفتیم با دمپایی برگشتیم!!

·        یارو رو آوردن تو تلویزیون، زیر اسمش نوشته: “کارشناس مسائل یمن”، من موندم این بنده خدا تو این ۴۰ سال از چه راهی نون در میآورده!!

·        پارسال همت مضاعف رو فقط عزرائیل فهمید، امسال هم جهاد اقتصادی رو فقط ربع سکه!!

·        قبلاً برق میرفت بابامون فحش رو میکشید به اداره برق، الان برق میره خوشحال هم میشه!!

·        خانومه ناراحت توی تاکسی: به فاصله چند روز هم شوهرم بهم خیانت کرد هم دوست پسرم!!

·        فدراسیون فوتبال فقط تو 6 ماه، نیم میلیارد تومن از فحاشی فوتبالیستها درآمد داشته. یعنی به عبارتی قیمت فحش از قیمت طلا زده بالاتر!!

·        طرف رفته خواستگاری، دختره بهش گفته شهید مورد علاقه شما کیه؟!!

·        واسه دوست دخترت شارژ می فرستی، بعد میگه تو بزنگ!!

·        واسه داداشمون رفتیم خواستگاری، ننه جون طرف در اومده میگه ۲۰۱۲ تا سکه مهریه به نیت المپیک لندن!!

·        هر بار که صفحه ی فیلترینگ رو دیدم یه صلوات فرستادم. مامانم میگه همینطور ادامه بدی جات تو بهشته!!

·        میگه به خدا راست میگم. طرف میگه نه، اگه راست میگی بگو به جون مامانم!!

·        یه عمر رفتیم سینما آخر نفهمیدیم دسته های صندلیش ماله خودمونه یا بغل دستیمون!!

·        ایران که هستیم توی سوپرمارکت دنبال جنس خارجی میگردیم، بعد خارج که میریم میافتیم دنبال جنس ایرانی!!

·        یارو گیتار الکتریک تو اتاقم دیده میگه تو هم شیطان پرست شدی!!

·        جشن میگیرن گوسفند میکشن، عزاداریه گوسفند میکشن، ماشین میخرن گوسفند میکشن، پسر اقدس خانوم رو ختنه میکنن گوسفند میکشن، بعد به گاوبازای اسپانیایی فحش میدن!!

·        برنامه احکام گذاشتن، ملت زنگ میزنن، یکی میگه من رکعت اول، توی رکوع یادم افتاد سجده نرفتم! حکمش چیه؟!!

·        سریال ستایش زنه به شوهرش میگه: باردارم! شوهره بجای اینکه بغلش کنه میره بیرون، رو به بقاله داد میزنه هووووراااا!!

·        طرف سوار اسب شده، عکسشو گذاشته فیس بوک، میگه اون بالاییه منم!!

·        تبلیغ پارک آبی نشون میدن یارو با شلوار لی و پیراهن مردونه سر میخوره رو سرسره های پارک آبی!!

·        رفتم سوپر مارکت میگم آقا کرم کارامل دارین؟ میگه کرم فقط ساویز داریم!!

·        سالای پیش جایزه بانک ملت یه منزل مسکونی بود، امسال شده ۶۰ لیتر بنزین، سال دیگه میشه یه شونه تخم مرغ، سال بعدشم دوتا تافتون یه بربری هم وسطش!!

·        غار علیصدر به قندیلاش معروفه، اونوقت ملت میرن قندیلاشو میکنن یادگاری میبرن با خودشون! یکی نیست بگه آخه با اون قندیل میخای چیکار کنی؟!!

·        میری از خودپرداز پول بگیری، رمزتو میزنی پول بر میداری، بار دوم کارتو میذاری، رمز رو اشتباه میزنی، یکی از پشت میگه: آقا رمزتو اشتباه زدیها!!

·        بابام نشسته یه میزگرد به زبون آلمانی میبینه، میگم مگه میفهمی چی میگن؟ میگه قیافه هاشونو که میبینم میفهمم در مورد چی حرف میزنن!!

·        سربازه اومده مقابل دبیرستان دخترونه کشیک بده مزاحمت ایجاد نشه، خودش چشمک میزنه به ملت! خدا هم که فقط نشسته با ابی چای مینوشه!!

·        رفتیم باغمون، دیدم جا نیست برای خودمون که بشینیم! اینجا ایران، گور بابات پی ام سی!!

·        بغل دستیمون توی هواپيما از اول تا آخر به اسلام فحش میداد، وسطهای پرواز هواپیما یه تکون خورد، گفت «يا ابالفضل»!!

·        خبرنگار رفته تو یه روستا سوال میکنه با یارانه تون چیکار کردین؟ مرده میگه: قبض هامونو پرداخت کردیم، چندتا قسط دادیم، شهریه دانشگاه دخترمو دادیم، یه تراکتور هم خریدیم! تازه یه مقداری هم پس انداز کردیم!!

·        پسورد اینترنت وایرلسم رو عوض کردم، همسایمون زنگ زده میگه پسوردتو عوض کردی؟ میگم نه! میگه آخه قبلاً شماره موبایلت بود، الان هرچی میزنم کانکت نمیشم!!

·        رفتم شلوار جین بخرم، اولی رو پرو کردم یه کم تنگ بود. فروشنده گفت: یه دوبار بپوشی جا باز می‌کنه! دومی رو پوشیدم یه کم گشاد بود. فروشنده گفت: چیزی نیست یه دو بار آب بخوره تنگ میشه!!

·        کاردار سوئیس رو احضار کردن که بره به آمریکا بگه چرا عربستان نیروهاشو فرستاده بحرین!!

·        میری آدامس اوربیت بخری، بقاله به جای بقیه پول، بهت آدامس شیک میده!!

·        یه تی شرت خریدم کلی مارک نایک روشه بعد رو یقه‌ش نوشته تولیدی برادران عباس‌پور!!

·        رفیقم زنگ زده میگه ویسکی سراغ نداری؟ میگم برای چی میخوای؟ میگه بابام امشب از کربلا میاد کلی مهمون داریم!!

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!