آمنه! آمنه!

من چگونه بدانم که تو چه می کشی؟ چگونه رنج تو را احساس کنم؟
آن لحظه سوزش صورت و روح تو را توامان، من تجربه نکرده ام. من فقط می توانم ببينم. من فقط می توانم اثرات اسيد را بر روی صورت زيبای تو که اکنون نماد خشونت شده است، ببينم. چهره تو با عکسی در دست در تمام دنيا مخابره شده است. اکنون همه به تو فکر می کنند. اکنون هر فرد با ديدن عظمت اين خشونت، در خود فرو می رود، با اين فکر که چگونه بايد هيولای خشونت را سر به نيست کرد. چگونه بايد انسان را از چنبره خشونت که به اشکال مختلف خود را در يک لحظه خشم، حسادت، نفرت و خودخواهی نشان می دهد، نجات داد؟ چگونه

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!