احمدی‌نژاد سرپرست ثروتمندترین وزارتخانه ایران

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران گفته است که سرپرستی وزارت نفت را برعهده می گیرد. او در مصاحبه ای تلویزیونی گفت وزارت نفت و وزارت نیرو با هم ارتباطات زیادی دارند و با ادغام این دو وزارتخانه‌، ساختمان‌ها و مسئولیت‌ها کم می‌شود. بحث شیوۀ ادغام هشت وزارتخانه در یکدیگر تازه ترین موضوع دعوای دولت و مجلس ایران بوده است، اما بحث وزارت نفت فراتر از چهارچوبهای اداری است.

مجید خیام دار گزارش می‌دهد

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!