لیوان باطل السحر را ، احمدی نژاد باید سر بکشد!

واقعا که به قول آن عالم بزرگوار چی می خواستیم و چی شد؟! سرنوشت آخرین انقلاب بزرگ قرن بیستم را به خرافات گره زده اند

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!