هر مظلومی حق دارد اما لزومأ بر حق نيست،

اختلاف کنونی بين خامنه‌ای و احمدی‌نژاد، برخوردی است واقعی بين دو ديکتاتور که، برخلاف گفته‌ی يکی از نظريه‌پردازان، “به‌خاطر تغيير احمدی‌نژاد و گرايش او به سوی مردم» پيش نيامده بلکه زاده و نتيجه‌ی طبيعی مبارزات سی و دو ساله‌ی مردم ايران، و به‌ويژه جنبش آزادی‌خواهانه‌ی دو سال اخير است

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!