پریوش؛ جاسوس انگلستان

هان ای دل عبرت بین، از دیده نظر کن، هان!

کم نبوده اند ایرانیان مقیم خارجی که با بهانه های گونه گون با نظام پر برکت همکاری و یا برایش خوش رقصی کرده اند.

عده ای تحت لوای ” ضد امپریالیسم ” و گروهی بدلیل خاطر خواه یهود ستیزی وحوش اسلامیست شدن و تعدادی برای باز پس گیری ملکی و خارج کردن قالیچه ای و بعضی برای اضافه کردن به ارقام بانکی و چند رأسی هم برای مسافرت “مجانی ” به ایران و تجدید دیدار با خویشان و آشنایان.

ولی، به شهادت تاریخ، ایندست خوش رقصی و دلبری برای وحوش اسلامیست چندان عاقبت خوشی ندارد، لیست آنهاییکه این حقیقت را تجربه کرده اند بسیار بلند بالا است.

چندی پیش خبر دستگیری ها را هم بهش چسباندند.

به عبارت دیگر؛ بازی اشکنک داره ، سر شکستنک داره.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!