استقبال ازقصیده ی معروف بهار

 

  
سوی لندن گذر” عنوان قصیده ی معروف مرحوم ملک الشعرای بهار است. این  قصیده خطاب به سر ادوارد گری است که  بین سالهای ١٩٠٥ تا ١٩١٦وزیر خارجه انگلیس بوده است. دکتر شهین سراج در مورد این قصیده چنین نوشته است:

«این قصیده که معروفترین چکامه های سیاسی عصر خود گردید، چهل بیت دارد و در یازده نوامبر ١٩١٢ در روزنامه ی حبل المتین منتشر شد. سپس به وسیله ادوارد براون نیزبه چاپ رسید…. فکر عهدنامه ١٩٠٧ و توافق با روسیه را به او نسبت می دهند. از همین رو خطاب بهار به اوست …زبان بهار اما در این سروده برسیاق دیگریست. او سنت دیرین شعر ستایشی را برای بیان منظور خودبه کار می گیرد. مورد تقلید او یکی از قصاید انوری شاعر قرن ششم هجری است. قصیده ی انوری که آن را به حق « نامه ی اهل خراسان » نامیده اند به هنگام تهاجم ترکان غز به خراسان و خطاب به رکن الدین محمود قلج طمغاج خان نوشته شده است. شاعر ضمن دعا و ثنائی که نثار حاکم سمرقند می کند، به تشریح وضع رقت آور اهل خراسان می پردازد و سپس از حاکم سمرقند درخواست می کند که برای نجات خراسانیان از دست خونریزان غز به این دیار لشکربکشد و آن مردم بی پناه را رها بخشد:

برسمرفند اگر بگذری ای باد سحر
نامه ی اهل خراسان به بر خاقان بر

مطلع  قصیده ی معروف بهار چنین است:

سوی لندن گذر ای پاک نسیم سحری
سخنی از من بر گو به سر ادوارد گری
کای خردمند وزیری که نپرورده جهان
چون تو دستور خردمند و وزیر هنری

بهار، نیز مانند انوری نسیم سحری را به عنوان پیک پیام آور به کار می گیرد . اما مقصد او لندن است. جائی که درآن تصمیمات عمده ای در باره ی سرنوشت بسیاری از ممالک دنیا، از آنجمله ایران گرفته می شود و مخاطب او خاقانی از سیاق دیگر است که نبض سیاست جهان را به دست دارد».

بعد از برملا شدن ماجرای ارتباط بعضی از سران جمهوری اسلامی با گروهی از شیاطین و جن و پری ، گفته می شود که مرکزتصمیم گیری شیاطین و جن و پری در لندن است. در ایمیلی که همه ی ایرانیان از شاعره ی مشهور خانم زبیده ارنگه ای مقیم تهران دریافت کرده است صمن اشاره به این موصوع و در استقبال از قصیده ی معروف بهار ، زبیده خانم چنین گفته است:

سوی لندن گذر ای پاک  ، نسیم سحری
نظر افکن ، به “اساتید_ بسا جن و پری

همه ی ایرانیان” ،در ادامه ی شعر زبیده خانم اینطور اظهار ادب نموده است :

لحظه ای گوش کن آنجا به سخن های “کویین”
جرعه ای نوش ، کنار_ “آقا ویلیام” و “هری”
بده پیغام به  آنا ن که نشد هیچ حاصل
ز تمام_  عملیات_  سر ادوارد گری
همچنانست که آخر نشود هیچ سودی
ز نگهداری_ ” آقا ” چه  آخوند بی هنری  ! ! !

از علاقه مندان تقاضا می شود اگر حوصله دارند در تصحیح وتکمیل شعر زبیده خانم ، کمک فرمایند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!