در انتظار سخنرانی اوباما

پس از عملیات آبت آباد، هواپیماهای بی سر نشین آمریکا دوباره به پرواز در
آمدند و از جمله اتومبیلی را هدف قرار دادند که حامل چند تن از اسلامگرایان
خشونت طلب بود. این بیست و پنجمین حمله، از این نوع، فقط در سال جاری بود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!