دُم مار را گرفته اند سَر مار را با سنگ باید کوبید!

اگر اراده‌ای برای کشف حقیقت در مسئولان باشد
که من تصورم آن است که با پاک کردن ‏صورت مسئله، مانند خودکشی
سعید امامی، مسئله حل خواهد شد.‏

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!