لقمه‌های حرام در برخی رستورانهای تهران

وی در پاسخ به اینکه اینها را از کجا تهیه می کنید نیز می گوید: “اگر
چنگالش بریده شود حلال است از همین جنوب و بنادر برای ما می آورند”.”اگر
حرام هم هست و شما اعتقادی به آن ندارید نخورید، ما برای همه سلیقه ها و
ملل غذا می پزیم”.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!