وضع فعلی راضی کننده نیست!

ترجمه سخنان خامنه ای را، مطابق معمول و تجربه، باید از زبان و
اقدام نزدیک ترین کارگزاران حکومتی نزدیک به وی پیدا کرد

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!