آمریکا برای نجات دلار فاجعه جهانی را خواهد آفرید؟

چین از عواقب بازار آزاد هراسان است. به این معنی که پولش با شتاب پر قدرت
شود.  افزون بر این اگر یوآن تبدیل به پولی گردد که بتوان آنرا آزادانه
خرید یا فروخت به سهولت می تواند بازیچه دست سودا گران مالی گردد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!