بركات روز نكبت !

رئيس سابق موساد- مئير داگان-
اعلام كرد كه حمله به ايران احمقانه ترين خيال است و ايهود باراك وزير جنگ
اسرائيل گفت ايران مجهز به بمب اتمي هم تهديدي براي اسرائيل به حساب نمي
آيد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!