اعمال زیانبخش ابراهیم یزدی

به مناسبت پنجاهمین سال تأسیس “نهضت آزادی ” مرحوم مهدی بازرگان، اولین نخست وزیر آیت الله خمینی، که کانون “ملی – مذهبی ” های نازنین شد، سلسله مقالاتی له و علیه این گروه و دست آورد تاریخی آن نوشته و منتشر شده و هنوز ادامه دارد.

طرفداران سعی بر بزرگ نمایی فعالیتهای به زعم آنها مثبت که اساساً متکی بر شخصیت اعضاء است میکنند و سکوت مطلق در مورد اعمال زیانبخش آنان.

یکی از اعضاء این نهضت؛ دکتر ابراهیم یزدی دبیر کل فعلی آن است. ابراهیم یزدی برای ایرانیان چهرۀ آشنایی است، بر هواداران این نهضت است که بجای باد گره زدن با انشاء های بی محتوا همانند شارلاتان علی شریعتی، و بستن لیبرالیسم و پلورالیسم و ملی گرایی به ریش آن، در پی پاسخ دادن به اعمال به ثبت رسیدۀ افرادی چون یزدی باشند.

برای نمونه همکاری او با افسران ضد ایرانی جمال عبدالناصر.

شرکت در بازجوییهای مقامات نظامی و دولتی ایران پس از به قدرت رسیدن اسلامیستها.

 

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!