ازحرف عشق تا خیمه ی عشق

 

 

شعله ی برق_ نگاهت ، آتش افروخت به جانم
حرف عشق_ تو نشست بر دل و شد ورد زبانم

تو گرفتی ره_  سر منزل_  جا نا نه ی عشق
من بجز راه_  تو ، راه_  دگر_  عشق ، ندانم

گل_ آن چهره ی بیتا، خیمه زد بر سر_ عشقم
نام تو ، گشت  شکوفا ، ثبت  بر دفتر_  عشقم

تا که دیباچه شدی ، بر همه کار و همه راه
من گرفتم ره کوی ات، که توئی رهبر_ عشقم

حرف عشق_ تو نشست بر دل و شد ورد زبانم
شعله ی برق_ نگاهت ، آتش افروخت به جانم

نام تو ، گشت  شکوفا ، ثبت  بر دفتر_  عشقم
گل_ آن چهره ی بیتا، خیمه زد بر سر_ عشقم

دکتر منوچهر سعادت نوری

برگرفته از مجموعه سروده های زنجیرها

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!