تاریخم هزاران ساله شاهنشاهی ست

آریایی زاده ام تاریخم هزاران ساله شاهنشاهی ست
مغرور و آزاده ام تاریخم هزاران ساله شاهنشاهی ست

گرچه نامردان نا ایرانی هزاران بار کشتندم ولیکن
کوه نا افتاده ام تاریخم هزاران ساله شاهنشاهی ست

مفتخر هستم به اینکه شاهنشه من کوروش و داریوش بود
عاشق و دل داده ام تاریخم هزاران ساله شاهنشاهی ست

در جهان گشتم فراوان همتای تاریخم ندیدم زیبا
یکه تازاین جاده ام تاریخم هزاران ساله شاهنشاهی ست

آفرین به سرزمین خوبم به دشت سبزش به ایرانم
بال و پربگشاده ام تاریخم هزاران ساله شاهنشاهی ست

امنیت هرگز ندارد دشمن همیشه چشم به خاکش دارد
جان به کف آماده ام تاریخم هزاران ساله شاهنشاهی ست

جان فدای سرزمین پاک اهورایی ز بهر حفظش
شیرغران ماده ام تاریخم هزاران ساله شاهنشاهی ست

مهناز هدایتی

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!