رسانه هاي غربي: اوباما از قيام هاي خاورميانه چيزي نمي فهمد

آنچه تا اينجا ذكر شد فقط بخش
كوچكي از واكنش رسانه ها و تحليلگران غربي به اين سخنراني است كه نشان مي
دهد در مورد غيركارشناسي و نسنجيده بودن اين سخنراني اتفاق نظر وجود دارد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!