فرصت کهریزکی اکبر گنجی

خودکفایی نظام پر برکت در تولید و عَلَم کردن مخالفین خوش خیم، دیگر راز سر به مهر نیست.

سالها بازی “اصلاح طلبی ” و ” مردم سالاری دینی ” به ” اجرای بدون تنازل قانون اساسی ” و ” بازگشت به دوران طلایی امام ” منتهی شد و نتیجه ای جز تداوم وضع موجود و شناسایی و ” پاکسازی ” آن عده که واقعاً فکر کرده بودند قرار است تغییری در شرایط اسفبار انجام گیرد نداشته است.

نتایج ملموس شور و شوق ” رأی ” دادن به ؛ در دو نوبت، و پشتبند آن سعی در آدم حساب شدن از سوی وحوش اسلامیست با شرکت کردن در بازی انتخابات آنها در دو دورۀ دیگر؛ نه توجیهی برای این عمل عبث باقی گذاشته و نه رمق و دل و دماغی.

ولیکن؛ گرچه مقصد همان مبدأ است و ارزش آراء ایرانیان، هیچ، و پاسخ درخواست صلح آمیز برای ارج گذاشتن به آراء؛ داغ و درفش و کهریزکی شدن؛ با اینهمه، زمانیکه نفس شرکت کردن در بازی انتخابات هدف غائی باشد، باید همواره فرصت را غنیمت شمرد و در نقش سیاهی لشکر جان عزیز در طبق اخلاص نهاده و در ” انتخابات ” حضور داشت.

اکبر گنجی:

” محمد خاتمی به دنبال گشایش راهی به بالاست تا فضای میانه ای باز کند. اگر موفق نشود، زیانی برای هیچ کس ندارد، اما اگر موفق شود و نظام با شرکت اصلاح طلبان در انتخابات موافقت کند، یک “فرصت” مجدد برای مخالفان فرآهم می گردد.

آقای خاتمی به دنبال آن نیست تا “فرصتی” برای مخالفان “نظام” پدید آورد (او همیشه مواضع تندی علیه ساختارشکنان گرفته است)، اما اگر موفق شود، آن “فرصت”، نتیجه ناخواسته عمل اوست.”

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!