نگذاریم جمهوری اسلامی موج دیگری از کشتار و اعدام راه اندازد

جمهوری اسلامی از یکماه پیش صدور احکام اعدام بیشتری را در دستور گذاشته و احکام صادره بیشتری را به اجرا درآورده است. شواهد نشان می دهد که تعدادی از اعدام شدگان زندانیان سیاسی و عقیدتی بوده اند. اجرای احکام اعدام دو برادر بنام های: «محمد و عبدالله فتحی» در روز سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه در زندان اصفهان، از تازه ترین نمونه های اعدام های این دوره است. اعدام این دو برادر در حالی صورت گرفت که مأموران مزدور رژیم در نهایت بیرحمی به مادر این دو اعدامی اجازه ندادند در آخرین دیدار با فرزندانش آنان را در آغوش بگیرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!