چرا مدهوش و خاموشی؟

زمان زندگی را فصل بسیارست،

دراین لوحی که می بینی هزاران نقش درکارست،

سپیدو زرد و آبی رنگ و بی رنگست،

آری زندگی خوابی پراز رنگست.

گهی پرسبزه و پرگل، سرایی چون گلستانست،

گهی چون شاخه های خشک و افسرده، اسیرسردی دیماه، دَربندِ زمستانست.

تو اکنون درچه فصلِ زندگی هستی؟ کنون پوشیده در رنگِ کدامین رنگ ِ آن هستی؟

*****سه تار زندگی گاهی خوش آهنگست و گه محزون ، و اندوهزا و دلتنگست.

تو ا کنون در کجای زندگی هستی؟ تو اکنون مات و مسحور کدامین نغمه اش هستی؟

*****

گهی افسانه ای زیباست،

چون موجی فرح افزا، زامواج ِ دل دریاست،

گهی لبریزامیدست، رستنگاهِ ناهیدست؛

سراسرشادی و نورست و جولانگاه خورشیدست،

گهی تیره تر از ابر سیه، غمگین و دلگیرست،

بدستش تیر و شمشیرو پیامش بند و زنجیرست.

تواکنون در کجای زندگی هستی؟ کدامین روی او بینی، به این رویش چه دل بستی؟

*****

گهی چون بوسه گرمی ز روی یار دلبندی،

گهی چون سوگ جانفرسا زمرگ تلخ فرزندی،

گهی چون باده رنگین ز دست ساقی شیرین،

گهی چون زهرجان سوزی ز دست دشمنی دیرین.

تو اکنون در کجای زندگی هستی؟ تو اکنون با کدامین جرعه اش مستی؟

*****

کنون این زندگی سردست، زِ ِهر جا ناله می خیزد،

زچشمان ژاله می ریزد،

برون یاس و درونش غصه و دردست،

به کام دزد و هرجایی و نامردست.

تو گویی داورش حیران،

عنان و امر و فرمانش به دست مردکی نادان،

ز بیدادش جهان لرزان ، زجهلش شهدها تلخست،

و حکمش را چو می بینی،

بسی مضحک ترازفرمان ُسست قاضی بلخست.

تو اکنون گوش بر حکمِ ِ که می باشی؟

چرا مدهوش و خاموشی؟

به امید چه بنشستی؟

به فریاد که بر خیزی؟

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!