کلینتون پیرامون برنامه صدور روداید برای ایران

سخنان ویدیویی هیلاری رادهام کلینتون، وزیر امور خارجه در ارتباط با برنامه صدور روداید برای ایران جمعه، ۲۰ مه ۲۰۱۱

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!