بازگشت کودک شکنجه شده به محل شکنجه

…. و اين نيمای چهار ساله است که تنها چند روز بعد از ماجرای هانيه دوباره
داغ کودک آزاری را تازه کرده است.
بيمارستان مفيد؛ جايی که نيمای چهار ساله را بستری کرد از ضرب و جرح،
سوختگی شديد در نقاط مختلف بدن، بريدگی‌های کهنه و کبودی شديد دو چشم او
خبر داده است. نيما از بيمارستان به شيرخوارگاه آمنه منتقل شد، حالا ۱۰ روز
گذشته و مهمانی تمام شده و شيرخوارگاه آمنه کودک آسيب ديده را به خانواده
کودک آزار تحويل داده است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!