تاملی بر اثرات مخرب آزاد سازی اقتصادی

برنامه آزاد سازی اقتصادی که مراحل بعدی آن
در دستور کار ارتجاع حاکم قرار دارد و دولت ضد ملی احمدی نژاد مجری آن
خواهد بود، به هیچ رو در برگیرنده منافع اکثریت جامعه شامل کارگران،
زحمتکشان شهر و روستا، قشرهای میانه حال و تولید کنندگان کوچک و متوسط و
نیز لایه های سرمایه داری صنعتی کشور نبوده و نیست. از هم اکنون خون و چرک
این جراحی بزرگ اقتصادی جامعه را فراگرفته است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!