تصاویر: کارگران کارخانه آجرسازی

سالهای زیادی است که کارگران کارخانه آجر ثبات، با وجود رنج و مشقت فراوان و تحمل نابسامانی ها، این کارخانه را سرپا نگه داشته اند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!