سیل تحولات خاورمیانه دولت اسرائیل را از جا خواهد کند

اسراییل و فلسطینیان باید
مسایل اساسی خود را از طریق مذاکره حل و فصل کنند تا بتوانند
به هدف یک فلسطین معتبر و یک اسراییل امن دست پیدا کنند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!