میدانستم موسوی قدرت بسیج مردم علیه رهبر را دارد

اخیرا هم انحرافات فكری در اطراف ایشان زیاد
شده و من از این كه در سال 88 از ایشان حمایت نكردم، پشیمان
نیستم

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!