هواداران احمدی نژاد کجا هستند؟

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران حالت کسی را پیدا کرده است که در گوشه رینگ مشت زنی گیر افتاده و پشت سر هم ضربه می خورد.

یکی دو ماه پیش، حتی برای کسانی که پیش بینی می کردند که این رویارویی سرانجام اتفاق خواهد افتاد، تصور اینکه آقای احمدی نژاد به این سرعت و با این گستردگی مورد حمله چهره ها و نهادهای حکومتی ایران قرار بگیرد دشوار بود؛ اما صحنه سیاسی ایران از یک ماه پیش که او در مقابل حکم آیت الله علی خامنه ای در مورد ابقای حیدر مصلحی در وزارت اطلاعات مقاومت کرد، به کلی دگرگون شده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!