وقیح دریده

دیروز در تازه ترین دهن کجی به سوگلی از چشم افتادۀ خدایگان علی آقا رهبر، وزیر امور خارجه ای که به شکل بسیار زننده ای اخراج کرده بود؛ اولین سخنران تجمع هفتگی قلچماق ها در صحن دانشگاه تهران بود.

حاج منوچهر خان متکی خیلی حرفهای بامزه زده، از جمله:

” در حقیقت قیام‌های … مردم این کشورها در تعبیر زیبای مقام معظم رهبری، تحقیرشدگی را با پوست، گوشت و همه وجود خود احساس می کردند.

آنها می دیدند که ملت ایران در 30 سال گذشته با نشاط در صحنه های مختلف سیاسی و اجتماعی در تعیین سرنوشت خود نقش آفرین بوده اند و در انتخاب نمایندگان، رؤسای جمهور و حتی رهبری نقش دارند.

آنها این موارد را با سران کشورهای خود مقایسه می کردند که هر روز ذلیل‌تر، ‌تسلیم‌تر و گرفتار تر در تصمیمات دشمنان ملت، نظام مستبد و دیکتاتوری را بر مردم خود حاکم می کردند؛‌ می دیدند که در جای جای جهان مردم فریاد می زنند و طالب دموکراسی به معنای واقعی و نقش آفرینی و توجه به اراده ملی خود هستند اما در کشورهایشان هیچ خبری از اراده مردم نیست. ”

سئوال:

آیا کسی بجز وقیح دریده، صفت برازندۀ دیگری برای وحوش اسلامیست سراغ دارد ؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!