امکان­ یابی مکان دفن نئولیبرالیسم

جالب
این­جاست که نئولیبرالیسم با شعار کوچک­­سازی دولت به قدرت رسیده و طی سه
دهه­ ی گذشته تحقیقاً هیچ کومک مالی مفیدی برای اعتلای استاندارد زنده­ گی
مردم انجام نداده است. با این همه،

دولت­های نئولیبرال به ترز وحشت­ناکی
پرخرج بوده ­اند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!