برای احمدی نژاد معاون اول انتخاب و فعلا به او توصیه شد


وی در کابینه دوم هاشمی رفسنجانی وزیر دفاع بود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!