داریوش همایون گزارشی ازاخبار سال ۱۳۵۷

این گزارشی در سال ۱۳۵۷ زمانی‌ که آخوندها و دیگر گروها دست به دست هم دادند و ایران را خراب کردند

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!