دیدار جمعی از بانوان نخبه با رهبر انقلاب

براساس همین مبنا و نگاه غلط، اگر زنان بخواهند در جوامع غربی نمود و شخصیت یابند باید حتماً به گونه‌ای رفتار كنند كه مردان یعنی طرف ذینفع می خواهند و می‌پسندند كه این اهانت بزرگترین ظلم و حق‌كشی در حق زنان است.

 

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!