دیگی روی اجاق می جوشد که هنوز سر آن را برنداشته اند


رحیم صفوی اکنون فرمانده اتاق موشکی جمهوری اسلامی است و این
اتاق به فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی وصل است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!