سراشیبی “جانکاه” یا “جان ده”؟!

اکنون سئوال این است که آیا سراشیبی اخیر در درون دستگاه حاکمیت و در میان “اصول گریان” برایشان جانکاه خواهد بود، یا دوباره در غیاب آمادگی جبهه مردم جانی دیگر به آنها می دهد. پاسخ به این امر در گروه این است که چگونه می شود از این فرصت ها به نفع رشد و گسترش مبارزه در میان توده های مردم بهره برد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!