سرقت به سبک خانوادگي در “بابلسر “

برپايه اين گزارش ، در بازرسي از داخل خودرو يک باطري اتمي سرقتي کشف و ضبط و متهمان در اظهارات خود به پليس عنوان داشتند ، از اعضاي يک خانواده بوده و دو سارق متواري شده پدر و برادر آنها هستند .

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!