حضرت زهرا (س) الگوي همه بشريت براي پيمودن مسير كمال است

رييس جمهور با اهداي لوح
يادبود و تنديس از 50 زن نمونه كشوري در بخش هاي حوزه و دانشگاه ،
كارآفريني، نويسندگي ، شاعري ، كارمندي ، نخبه ، خانه دار نمونه و ايثارگر
تجليل كرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!