سبز یعنی اصلاح طلب گرچه سبزسکولار باشد

فاطمه حقیقت جو در همایش سکولار های سبز در تورنتو :من بی‌شک یک حكومت دینی درست را بر حكومت غیردینی ترجیح می‌دهم. به همین دلیل هم از قانون اساسی جمهوری اسلامی دفاع می‌كنم. مفهوم آزادی از دید فاطمه حقیقت جو داشتن دین و مذهب است. تنها حقیقت جو نیست که از اعضای معتبر شبکه جهانی سکولار های سبز به حساب میآید از اعضای دیگر شبکه جهانی سکولارهای سبز، کمونیست پریروز واصلاح طلب دیروز و سکولار سبز امروز خانم ویکتوریا آزاد را میتوان نام برد

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!