نظم نوین جمهوری اسلامی یعنی بر باد دادن کشور و ملت!

این اندیشه که ایران تحت”حاکمیت
ولایت فقیه” می‌تواند از خود دفاع کند نیز یک اندیشه انحرافی است. این
همان اندیشه ایست که رضاشاه نیز داشت و نتیجه تبلیغ این که جز با
استبداد سلطنتی او نمی‌توان از تمامیت ایران دفاع کرد، حداقل در جریان
اشغال ایران در ادامه جنگ دوم جهانی خود را نشان داد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!