تصاویر: خرمشهری که آزاد شد، آباد شد؟

خرمشهر آزاد شد؛ اما چرا آنگونه که باید آباد نشد؟! این سؤالی است که در
درون نه تنها یک خرمشهری، یک خوزستانی بلکه در درون هر ایرانی بارها و
بارها طی 29سالی که از آزادی خرمشهر گذشته است، مرور می شود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!