جمهوری اسلامی ابراهیم خضرزاده از مرز نشینان پیرانشهر را به قتل رساند

ابراهیم خضرزاده‌ پدر ۸ فرزند دو پسر و شش دختر است و جهت تامین نیازهای
روزانه زندگی مجبور به “کول بری” در مناطق مرزی پیرانشهر بوده است .

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!